neiye1

ZGLEDUN LDBH-0.66 ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର CT, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କରେଣ୍ଟ୍-ସେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର (CT) ହେଉଛି ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯାହା ଏକ ବିକଳ୍ପ କରେଣ୍ଟ (AC) କୁ ହ୍ରାସ କରେ କିମ୍ବା ବ multip ାଇଥାଏ |ଏହାର ଦ୍ secondary ିତୀୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକରେ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଆନୁପାତିକ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଗୁଡିକ ବୃହତ ଭୋଲଟେଜ କିମ୍ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଛୋଟ, ପରିଭାଷିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଯାହା ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରିଲେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |ପ୍ରାଥମିକ ସିଷ୍ଟମର ହାଇ ଭୋଲଟେଜରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମାପ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସର୍କିଟଗୁଡିକ ield ାଲ କରେ |ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏକ ଦ୍ secondary ିତୀୟ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଉତ୍ସ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ସଠିକ୍ ଅନୁପଯୁକ୍ତ |ପ୍ରାଥମିକ ସର୍କିଟ୍ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦ୍ୱାରା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାୱାର୍ ସିଷ୍ଟମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଷ୍ଟେସନ୍, ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶକ୍ତି ବିତରଣରେ ମିଳିଥାଏ |

 

♦ ରାଉଣ୍ଡସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର |ପରିମାପ

Current Transformer - Round

 

ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର |ପରିମାପ

Current Transformer- Rectangular


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |